GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek 11:00-18:00
Czwartek 8:30-17:00
Wtorek, Środa, Piątek 8:30-15:45

Tel. 32 214 00 68, 32 215 59 86
Fax: 32 214 00 68
E-mail:
alina@kaluza-notariusz.pl
tomasz.tulaja@kaluza-notariusz.pl

Kancelaria realizuje pełen zakres czynności notarialnych, które są w zakresie kompetencji notariusza zgodnie z ustawą Prawo o notariacie.

W szczególności notariusz:

 • sporządza akty notarialne (umowy darowizn, sprzedaży, zamiany, działów spadku, zniesienia współwłasności, dożywocia, umowy majątkowe małżeńskie i podziały majątku wspólnego, umowy pożyczki, umowy ustanowienia służebności gruntowych i osobistych, umowy najmu i dzierżawy, oświadczenia o ustanowieniu hipotek, umowy spółek i protokoły zgromadzeń, pełnomocnictwa, testamenty)

 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

 • sporządza poświadczenia:

  • własnoręczności podpisu

  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym  dokumentem

  • daty okazania dokumentu

  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

 • doręcza oświadczenia

 • spisuje protokoły

 • sporządza protesty weksli i czeków

 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe

 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

 • sporządza, na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego  lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia  na podstawie testamentów szczególnych

 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Sporządzenie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone uprzednim kontaktem z notariuszem lub pracownikami Kancelarii (mailowo, telefonicznie, osobiście). Pozwoli to ustalić zakres czynności, które mają być wykonane oraz rodzaj dokumentów, jakie należy przedłożyć w Kancelarii przed dokonaniem określonej czynności.

Wszelkie dokumenty, potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej, powinny być dostarczone do Notariusza wcześniej przed umówionym terminem jej dokonania. Ich szczegółowa analiza pozwoli na sprawne i bezpieczne sporządzenie czynności.

Czynności notarialne polegające na: poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów w miarę możliwości dokonywane na bieżąco. Pozostałe czynności notarialne dokonywane po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów, w uzasadnionych przypadkach także w innych godzinach i w dni wolne od pracy.

Notariusz dokonuje czynności notarialnych w Kancelarii Notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.